Najčešća pitanja

Najčešća pitanja i odgovori vezani uz police životnog osiguranja

Životno osiguranje postaje sve popularniji oblik osiguranja u Hrvatskoj. Uz niz rizika koje pokriva, uključujući i onaj najgori, životno osiguranje omogućuje i ostvarivanje većih prinosa ulaganjem. Allianz vam u nastavku donosi najčešća pitanja i odgovore vezane uz police životnog osiguranja.

Koja je razlika između tradicionalnog osiguranja života i investicijskog (unit-linked) osiguranja života

Kod tradicionalnog osiguranja života štedni dio (koji se rezervira u obliku matematičke pričuve) se ulaže u konzervativne financijske instrumente sukladno zakonskoj regulativi, dok kod investicijskih osiguranja ulagački dio se veže na cijenu udjela (obračunske jedinice) određenog fonda ili portfelja/košarice (više fondova unutar portfelja/košarice). Bitno je znati da u investicijskom osiguranju života ugovaratelj osiguranja sam snosi rizik ulaganja te može ostvariti potencijalno više prinose ili gubitke u odnosu na tradicionalno životno osiguranje gdje je isplata po isteku osiguranja garantirana.

Vrsta osiguranja "Tradicionalno" životno osiguranje Životno osiguranje kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja
Rizik ulaganja snosi osiguratelj ugovaratelj osiguranja
Isplata za slučaj smrti (ako je ugovorena) zajamčena (osiguratelj) zajamčena (osiguratelj)
Isplata za doživljenje zajamčena nije zajamčena*
Otkupna vrijednost zajamčena nije zajamčena

*osim ako nije ugovoreno osiguranje života kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja s garancijom najmanjeg iznosa isplate po doživljenju

Na koje načine mogu plaćati policu životnog osiguranja? I mogu li naknadno promijeniti način plaćanja?

Premiju osiguranja života moguće je plaćati svim načinima i dinamikama. To podrazumijeva uplatnice, internetsko bankarstvo, kartice (ovisno o proizvodu), trajni nalog, obustavu od plaće, virman-za pravne osobe, a dinamika plaćanja može biti mjesečna, kvartalna, polugodišnja ili godišnja.

Može li se naknadno promijeniti način plaćanja, premija, ugovorena svota ili dinamika plaćanja po polici životnog osiguranja?

Način plaćanja može se promijeniti u bilo kojem trenutku trajanja police slanjem popunjenog i potpisanog zahtjeva za promjenu ugovora o osiguranju.

Promjena premije i ugovorene svote moguća je nakon isteka 1. godine trajanja osiguranja.

Promjena dinamike plaćanja s godišnje ili na godišnju dinamiku može se napraviti na dan početka osiguranja (tzv. skadenca). Ako se želi plaćati mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje, promjena je moguća uz svaku buduću ratu, no jedna od budućih rata mora biti vezana za dan početka osiguranja. Na primjer, ako je datum početka police 1.1., trenutna dinamika plaćanja godišnja, a željena dinamika plaćanja polugodišnja, nova dospijeća plaćanja bit će u siječnju i u srpnju. Zahtjev za promjenu potrebno je dostaviti 30 dana prije željene promjene.

Postoji li mogućnost pozajmice i o čemu ona ovisi?

Pravo na pozajmicu definirano je uvjetima osiguranja temeljem kojih je pojedini ugovor o osiguranju sklopljen. Ako je po polici moguće koristiti pozajmicu, uvjet za isto je ostvareno pravo na otkup police. Pravo na otkupnu vrijednost ostvaruje se:

  • kod osiguranja s jednokratnom uplatom premije nakon protekle jedne godine osiguranja;
  • kod osiguranja s ugovorenim trajanjem od 20 ili manje godina nakon protekle dvije godine osiguranja, pod uvjetom da su podmirene premije za prve dvije godine osiguranja;
  • kod osiguranja s ugovorenim trajanjem 21 ili više godina nakon protekle tri godine osiguranja, pod uvjetom da su podmirene premije za prve tri godine osiguranja.

Otkup police osiguranja života?

"Štedio sam 3 godine, a sada ne mogu dobiti natrag ni svotu koju sam uložio!"-ova rečenica najčešća je zabluda vezana za životno osiguranje. Životno osiguranje nije štednja i nije ga moguće uspoređivati s ostalim štednim proizvodima. Životno osiguranje je mnogo više od štednje, a svatko tko planira svoju budućnost i razmišlja o tome kako ju učiniti boljom i sigurnijom za sebe i za svoje najbliže, trebao bi razmotriti prednosti životnog osiguranja. Životno osiguranje je najjednostavnije opisati kao cjelinu koja se sastoji od riziko i štedne komponente. Otkupna vrijednost police formira se iz matematičke pričuve koju osiguratelj drži kako bi mogao ispuniti sve obaveze prema klijentu.

Što je to matematička pričuva osiguranja života?

Matematička pričuva osiguranja života je osnovica za izračun otkupne i kapitalizirane vrijednosti te nezajamčenog dobitka po policama tradicionalnog osiguranja života, a posebno se računa za svaku policu na temelju uplaćene premije za osiguranje života. Matematička pričuva tradicionalnog osiguranja života formira se iz dijela premije sa štednom komponentom - to znači da se ukupna uplata premije po polici osiguranja života umanjuje za troškove koji su propisani cjenikom, a u koje je uračunata i premija za pokriće smrtnosti, odnosno budućih obveza u slučaju nastanka osiguranog slučaja smrti osiguranika. Također, dopunska osiguranja, npr. osiguranja od posljedica nastanka nesretnog slučaja su isto riziko-osiguranja, što znači da uplaćena premija za dopunsko osiguranje nema štednu komponentu te ne ulazi u matematičku pričuvu po polici osiguranja života.

Čemu služi riziko-komponenta?

Svi mi želimo sebi i svojoj obitelji osigurati što bolji život, kvalitetno školovanje za svoju djecu, vlastiti stan, kuću ili pouzdan automobil. U tome si najčešće pomažemo raznim kreditima. Smrtni slučaj, teška bolest ili nesreća koja završi invaliditetom mogu nas dovesti ne samo u emocionalno tešku situaciju, već nas i suočiti s ozbiljnim egzistencijalnim problemima. Najednom, ostajemo bez prihoda od kojih smo financirali kredite ili naprosto nemamo dovoljno sredstava za liječenje ili nastavak života na kakav smo bili navikli. Životno osiguranje služi upravo tome da se izbjegnu takve situacije. Dakle, životno osiguranje osigurava materijalnu pomoć u slučaju smrti, nezgode,invaliditeta ili teže bolesti, te pomoć kako se emocionalno težak trenutak ne bi pretvorio i u egzistencijalnu traumu.

Što su dopunska osiguranja?

Dopunska osiguranja, koja po svom izboru možete ugovoriti uz osnovno životno osiguranje, pružaju vam mogućnost da se osigurate i od posljedica nesretnog slučaja, teške bolesti ili da u pokriće uključite, na primjer, troškove liječenja. U slučaju trajne i potpune invalidnosti zbog koje osiguranik gubi sposobnost rada, Allianz vas oslobađa plaćanja premije i nastavlja uplaćivati u vašu policu životnog osiguranja. Vaša polica osiguranja života i dalje vrijedi i po doživljenju isteka primit ćete isplatu punog osiguranog iznosa.

Uz dopunsko osiguranje Allianz NutriFit ostvarujete pravo na isplatu dodatnog iznosa u slučaju smrti uslijed nezgode, u slučaju loma kostiju te progresivan rast osigurateljnog pokrića uz fiksnu godišnju premiju od 66 EUR. Dodatna i jedinstvena pogodnost za klijenta je i osobna nutrigensku DNK analiza koja će vam pomoći da živite sigurnije, kvalitetnije i zdravije.

Ostvaruje li moja polica osiguranja života pravo na dobit?

Većina proizvoda tradicionalnog osiguranja života sa štednom komponentom omogućava klijentima pravo sudjelovanja u raspodjeli dobitka. Navedeno pravo regulirano je uvjetima osiguranja života. Dobitak se obračunava na dan 31. prosinca svaOsnova za pripis dobitka po policama tradicionalnog osiguranja života je stopa koju za svaku kalendarsku godinu određuje Uprava Društva temeljem uspješnosti ulaganja sredstava matematičke pričuve osiguranja života. Iz stope za pripis prvo se pokriva tehnička kamatna stopa (garantirani prinos koji je uračunat u ugovorenu svotu) i zajamčeni dobitak (ako je polica ugovorena po cjeniku po kojem postoji zajamčeni dobitak). Ako je stopa za pripis u određenoj godini veća od obveze koju imamo za pokrivanje tehničke kamatne stope i zajamčenog dobitka (ako on postoji), na policu se može pripisati tzv. nezajamčeni dobitak. Sukladno Uvjetima osiguranja, 80 - 90 % na taj način ostvarenog dobitka raspoređuje se u udjele u dobitku po policama tradicionalnog osiguranja života.

Što je s porezom - mogu li imati porezne olakšice zato što plaćam životno osiguranje i moram li platiti porez prilikom isplate ugovorene svote?

Trenutno u Hrvatskoj nema poreznih olakšica na premije uplaćene u životno osiguranje. Nažalost, za razliku od nekih zemalja u okruženju, gdje se takve olakšice primjenjuju kad su životna osiguranja ugovorena na dulji rok i služe kao povećanje standarda u mirovini, naša Vlada nije prihvatila prijedlog osiguratelja o implementaciji sličnog modela u Hrvatskoj.

Porezne olakšice postojale su do 1.7.2010. godine. No važno je napomenuti da se zapravo radilo o poreznoj odgodi. Naime, primitak po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje u trenutku isplate oporezuju se kao dohodak od osiguranja. Primitak od osiguranja nije oporeziv u ukupno isplaćenoj svoti, već samo u iznosu plaćene premije za koji je ranije bila korištena porezna olakšica (ako je ista bila korištena), a na tako utvrđenu osnovicu plaća se porez po stopi od 12 % i pripadajući prirez.

U trenutku isplate ugovorene svote obračun poreza smatra se konačnim ako osiguranik u godini isplate ne podnosi godišnju poreznu prijavu. Klijenti koji su imali isplatu po polici životnog osiguranja, a tijekom te godine bili su zaposleni kod samo jednog poslodavca, nisu u obvezi podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak. Međutim, ako klijent mora ili želi podnijeti poreznu prijavu u obvezi je prijaviti i dohodak od osiguranja. Klijenti koji dobrovoljno podnose poreznu prijavu moraju voditi računa o isplativosti dobrovoljnog podnošenja godišnje prijave - prije podnošenja prijave potrebno je napraviti izračun, jer osim dohotka od nesamostalnog rada, tj. plaće uključuje se i dohodak ostvaren iz svih ostalih izvora u određenoj godini.